Verkoopsvoorwaarden

SERIS Academy Store

Verkoopsvoorwaarden

Bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen in België. De levering vindt plaats op het adres uit de orderbevestiging.

De klant heeft het recht om, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant het product heeft ontvangen, SBD nv op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Daarvoor neemt de klant contact op met [email protected] of zendt hij een brief naar SERIS Academy (SBD nv), Telecomlaan 8, 1831 Diegem.

Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de klant SBD nv op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.
Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld met het aankoopbewijs en van een volledig ingevuld retourdocument.

Het product zal dienen te worden teruggestuurd te worden naar SERIS Academy (SBD nv), Telecomlaan 8, 1831 Diegem. De risico’s verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de klant. De klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de producten.

In geval van overmacht is SBD nv niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan SBD nv zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van SBD nv die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de websites,...
De website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de producten op het ogenblik dat de klant zijn bestelling uitvoert. SBD nv kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de website.

SBD nv is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail door SBD nv op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.